Algemene voorwaarden

I. Algemene voorwaarden Website Zwolle

1. Welkom bij Website Zwolle

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 11 april 2017 van toepassing op ieder gebruik van de website Website Zwolle, (de ‘Website’), op alle diensten die door Website Zwolle worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Website Zwolle aangaat voor het gebruik van de website en de diensten. Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Website Zwolle raadt u aan om de Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen alvorens u besluit gebruik te maken van de Website. Website Zwolle houdt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

1.2. Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u tevens akkoord met ons privacy beleid.

1.3. Website Zwolle is gevestigd te Zwolle, Geraniumstraat 43 8013TJ (KvK:78045274).

2. Begripsbepalingen

– De gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website;

– De opdrachtgever: de persoon die door middel van aanbod en aanvaarding gebruik maakt van de diensten of producten van Website Zwolle

– De opdrachtnemer: Website Zwolle

3. Minderjarigen

3.1. De diensten van Website Zwolle zijn slechts toegankelijk voor minderjarigen, indien zij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben ontvangen van hun wettelijk vertegenwoordiger.

4. Niet toegestaan gebruik van de Website

4.1. De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden.

5. Intellectueel eigendom

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle aangeboden informatie op de Website zijn eigendom van Website Zwolle, aan haar verbonden bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de rechthebbende.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade, zowel directe schade als indirecte, die een gebruiker en/of opdrachtgever onder andere lijdt door:

I. gebruik van de diensten van Website Zwolle;

II. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

III. onjuiste informatie op de Website;

IV. afname van diensten van derden;

V. wijzigingen in de diensten van Website Zwolle of wijzigingen in of op de Website.

7. Overmacht

7.1. Website Zwolle is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het ter beoordeling van Website Zwolle niet beschikken over voldoende gegevens, het verstrekken van onjuiste gegevens dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

8. Toepasselijkheid

8.1. De Algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere (rechts)handelingen tussen partijen.

8.2. Mocht Website Zwolle bij het uitvoeren van een overeenkomst gebruik maken van de diensten van derden, dan zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Website Zwolle van toepassing.

8.3. De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt door Website Zwolle uitdrukkelijk van de hand gewezen.

9. Aanbieding

9.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Website Zwolle zijn vrijblijvend, tenzij door Website Zwolle schriftelijk anders is vermeld.

9.2. De prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Website Zwolle houdt zich het recht voor de prijzen jaarlijks te wijzigen.

9.3. De overeenkomst tussen Website Zwolle en Opdrachtgever komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding hiervan.

10. Uitvoering van de opdracht

10.1. Oplevering/uitvoering van de overeengekomen dienst dan wel opdracht geschiedt in overleg.

10.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Website Zwolle aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs weet of behoort te weten dat deze nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst, tijdig aan Website Zwolle worden geleverd.

10.3. Indien de voorgenoemde informatie niet tijdig aan Website Zwolle wordt verstrekt, behoudt Website Zwolle het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de eventueel uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de opdrachtgever te declareren.

10.4. Kleine, tot middelgrote aanpassingen van de website of de webshop van de opdrachtgever zitten bij de all-in prijs inbegrepen. Het staat te allen tijde ter objectieve beoordeling van Website Zwolle of een wijziging als een kleine tot middelgrote dan wel als grote aangemerkt kan worden.

10.5. Indien de wijziging(en) van zo een ingrijpende aard is/zijn behoudt Website Zwolle zich het recht voor de eenmalige opstartkosten ex nogmaals in rekening te brengen en/of een uurtarief met de opdrachtgever af te spreken.

10.6. In geval van meerdere websites en/of webshops van dezelfde opdrachtgever, wordt er voor iedere website en/of webshop een apart contract afgesloten.

11. Contractduur en opzegging

11.1. De diensten ‘websitepakket’, ‘webshoppakket’ en ‘online afspraken’ worden afgesloten voor de duur van ten minste één jaar. Na dit jaar wordt de overeenkomst – behoudens opzegging zoals bedoeld in art. 11.2. – met een jaar verlengd.

11.2. De contractduur van één jaar – voor de diensten zoals bedoeld in art. 11.1. – vangt aan op de factuurdatum van de eerste maand nadat de eenmalige opstartkosten zijn betaald.

11.3. Opzegging van de diensten ‘websitepakket’, ‘webshop pakket’ en ‘online afspraken’ geschiedt tegen het einde van de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden.

11.4. Tussentijdse opzegging van de diensten zoals bedoeld in art. 11.1. is niet mogelijk.

11.5. De overige diensten – met uitzondering van de eenmalige opdrachten – die Website Zwolle aanbiedt kunnen tegen het einde van iedere maand worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

12. Betaling

12.1. Betaling dient te geschieden binnen de termijn van 7 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de opdrachtgever aan Website Zwolle een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, is Website Zwolle gerechtigd daarvan vanaf de datum van de nota gebruik te maken. In het geval automatische incasso is overeengekomen wordt op de factuur aangekondigd op welke datum Website Zwolle het factuurbedrag van de rekening van de opdrachtgever zal afschrijven.

12.2. Op de twintigste van iedere maand wordt de factuur voor de diensten ‘websitepakket’, ‘webshoppakket’ en de ‘online afspraken’ verzonden. In beginsel vindt automatische incasso – indien aangekondigd op de factuur – de vierentwintigste van iedere maand plaats van de rekening van opdrachtgever.

12.3. Wanneer u gebruik maakt van extra diensten van Website Zwolle dan volgt de factuur na voltooiing van de overeenkomst. Binnen zeven dagen – zoals aangegeven op de factuur – zal een automatische incasso plaatsvinden van het door de opdrachtgever opgegeven rekeningnummer.

12.4. Website Zwolle is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van éénmalig (o.a. opstartkosten) en periodiek verschuldigde vergoedingen.

12.5. Indien de opdrachtgever van een product of dienst de door hem verschuldigde vergoedingen niet binnen de in de factuur bedoelde termijn heeft betaald of indien de automatische incasso niet is geslaagd, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

12.6. Vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim verkeert, is Website Zwolle gerechtigd de wettelijke rente en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen. Daaronder wordt in ieder geval verstaan buitengerechtelijke kosten – waaronder door Website Zwolle zelf te maken kosten voor het aanmanen van de opdrachtgever en overige administratieve kosten – die in redelijkheid zijn gemaakt en die qua hoogte redelijk zijn in verhouding tot de openstaande vordering.

12.7 Indien de opdrachtgever ook binnen een door Website Zwolle gestelde nadere termijn niet heeft betaald is Website Zwolle gerechtigd haar dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

12.8. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen voor de vervaldatum van de factuur kenbaar te worden gemaakt.

12.9. Indien de opdrachtgever bij herhaling bezwaren heeft ingediend tegen hem in rekening gebrachte bedragen en de bezwaren ongegrond zijn gebleken, kan Website Zwolle, wanneer wederom bezwaren worden ingediend, de te maken onderzoekskosten vooraf aan de opdrachtgever in rekening brengen. Website Zwolle zal de opdrachtgever meedelen dat zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken alvorens een onderzoek wordt gestart.

13. Affiliate programma

13.1. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn tevens van toepassing op het affiliate programma. Door aansluiting bij Website Zwolle als affiliate accepteert men onderhavige gebruiksvoorwaarden.

13.2. Eenieder kan affiliate worden bij Website Zwolle.

13.3. Als affiliate breng je nieuwe klanten met betrekking tot de diensten ‘website’ en ‘webshop’ aan bij Website Zwolle.

13.4. Een nieuwe klant wordt gekwalificeerd als ‘aangebracht’ wanneer de nieuwe klant de opstartkosten als bedoeld in art. 12.4. heeft betaald en Website Zwolle deze opstartkosten heeft ontvangen.

13.5. De affiliate wordt uitbetaald aan het einde van de maand waarin Website Zwolle de opstartkosten van de nieuwe klant heeft ontvangen.

13.6. Er bestaat geen gezagsverhouding tussen Website Zwolle en de affiliate. De affiliate is vrij in de manier waarop hij/zij nieuwe klanten aanbrengt, mits deze techniek niet in strijd is met openbare orde, goede zeden of andere wettelijke bepalingen. Website Zwolle heeft hiertoe geen inhoudelijke instructiebevoegdheid.

13.7. Website Zwolle sluit aansprakelijkheid uit voor alle schade die de affiliate aanbrengt bij derden. De affiliate vrijwaart Website Zwolle en stelt Website Zwolle volledig schadeloos voor aanspraken van derden, welke schade hebben geleden door het nalaten of toedoen van een affiliate.

14. Domeinnaam en de website

14.1. De website blijft te allen tijde eigendom van Website Zwolle. Bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal de inhoud van de Website offline worden gehaald.

14.2. De domeinnaam kan na opzegging zoals bedoeld in art. 10.2. of na ontbinding van de overeenkomst overgenomen worden door de opdrachtgever van Website Zwolle. De opdrachtgever stuurt hiertoe een e-mail naar daan@WebsiteZwolle.nl de opdrachtgever ontvangt dan een verhuiscode waarmee de opdrachtgever de domeinnaam kan overnemen.

15. Klachten

15.1. Iedere klacht met betrekking tot de diensten van Website Zwolle vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend via het e-mailadres: daan@WebsiteZwolle.nl

16. Slotbepalingen

16.1. Website Zwolle heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden vooraf schriftelijk bekend gemaakt aan opdrachtgever en treden in werking op de datum die wordt aangegeven.

16.2. Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de algemene voorwaarden aan. In dat geval behoudt Website Zwolle zich het recht voor om daarvoor in de plaats te stellen een voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

16.3 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de algemene voorwaarden, zal enkel de rechtbank te Rotterdam bevoegd zijn.